ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, достъпна чрез УЕБСАЙТ novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “Седем-Осми” АД и всеки един от потребителите на достъпната през уебсайта novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com услуга, а именно: гласуване във финала на формата „Нова звезда”, представляващ част от телевизионно предаване в „Шоуто на Слави” /наричано „Предаването“/. Всеки един от потребителите декларира, че е запознат с изложените по-долу общи условия и се задължава да спазва същите.


І. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната мрежа Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. Уебсайт novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com е собственост на ОПЕРАТОРА, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия
1.2.„Оператор” или „Организатор“ е “Седем-Осми” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район “Триадица”, пл.”България”1, НДК, зала 12.
1.3.„Потребител” е всяко лице, което ползва предоставяната през уебсайта novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com, услуга, предмет на настоящите Общи условия.
1.4. „Линк” или "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.8. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.9. „Посетител“ е уникален браузър от един IP адрес.
1.10. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

ІI. ДОГОВОР
2.1. С достъпа до Услугата Потребителят декларира, че се е запознал и приема настоящите общи условия на Оператора и се задължава да спазва всички процедури и правила на Оператора. От момента на първоначалния достъп се счита, че между страните (Оператора и Потребителя) съществува правно валиден договор, към който се прилагат настоящите общите условия.- За осъществяване на първоначалния достъп е необходимо потребителят изрично да приеме настоящите общите условия.
2.2. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на интернет адрес: novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com
2.3. При извършване на промени в Общите условия, ОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com
2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугата, предоставяна чрез Уебсайта novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com, при спазване на условията за достъп, определени от ОПЕРАТОРА.
2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги: - да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; - да уведомява незабавно ОПЕРАТОРА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Уебсайта, novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com и реализирани чрез обичайната функционалност на сайта.
2.7 ОПЕРАТОРЪТ има право, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до Уебсайта novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com, когато същият противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
2.8. ОПЕРАТОРЪТ има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спре достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, когато, по преценка на ОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.
2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от ОПЕРАТОРА на Уебсайта novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com.
2.10. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ОПЕРАТОРА или на съответното лице, преотстъпило правото на ползване на ОПЕРАТОРА и не могат да бъдат използвани от потребителите в нарушение на действащото законодателство.
2.11. ОПЕРАТОРЪТ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на Услугата с необходимото качество, но няма задължението и не гарантира, че Услугите ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати и без недостатъци. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяната Услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди,щети и пропуснати ползи, настъпили вследствие ползването, прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугата и влошаване на качеството й.
2.12. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуга извън контрола на ОПЕРАТОРА, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ОПЕРАТОРА.
2.13. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: а/ преустановяване на дейността на ОПЕРАТОРА или прекратяване на поддържането на novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com б/ други предвидени в тези общи условия случаи.
2.14. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
2.15. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

III. РЕГИСТРАЦИЯ И ФОРМИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
3.1. За ползването на услугите е необходимо всеки Потребител да се регистрира. Регистрацията е възможна чрез предоставяне на email-адрес, чрез предоставяне на Google-профил или чрез предоставяне на Facebook-профил. Потребителят следва да предоставя при регистрация само собствени данни/профили и носи отговорност за изпълнение на това задължение. След регистрацията всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да оцени финалистите в „Нова звезда” и по този начин да участва в определяне победителя във формата.
3.2. Финалът на „Нова звезда” се провежда в „Шоуто на Слави” на 17 юни 2019 г., от 22:30 часа.
3.3 Резултатът от оценяването на потребителите се формира като сумата от оценките за всеки един от участниците се раздели на общия брой гласували за него потребители (през Уебсайта novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com). Оценката на потребителите формира 50% от крайната оценка.
3.4. Резултатът от гласуването на членовете на „Ку-Ку Бенд“ се формира като средноаритметична стойност от дадените от членовете на журито за всеки участник оценки. Оценката на „Ку-Ку Бенд“ формира 50% от крайната оценка.
3.5 Крайната оценка се формира като средноаритметична стойност от сумата от oценките на потребителите и „Ку-Ку Бенд“. Участникът, събрал най-висока крайна оценка, се обявява за спечелил конкурса „Нова звезда“.

IV.УСЛОВИЯ НА ГЛАСУВАНЕТО Гласуването се извършва единствено на специално изграден за целта микросайт, намиращ се на адрес http://novazvezda.slavishow.com, след обявяване на старта на гласуването от водещия на предаването до 13:00 часа на 17.06.2019 година.
4.1. Микросайт за гласуването
Адресът на микросайта за гласуване е: novazvezda.slavishow.com и www.novazvezda.slavishow.com И двата адреса водят до един и същ сайт. Прави се за удобство на потребителите.
4.2. Логика на гласуването Потребителите поставят оценки на участниците от 2 до 6. Всеки потребител има правото да постави оценка по един единствен път за всеки един участник. Гласуването, чрез употребата на прокси (proxy) сървъри не е позволена. Всички гласове, постъпили през прокси (proxy) сървъри няма да бъдат отчетени при формиране на крайните резултати. Организаторът има правото да обяви за невалидни гласове, за които има съмнение, че са резултат от техническа манипулация, използване на грешки в софтуерния код на сайта, използване на автоматизирани програми (ботове) и/или мрежи (ботнет), генериране на нетипичен трафик – прекалено голям брой заявки за кратък период от време от малък брой IP адреси. За правилното и пълноценно функциониране на предоставяните услуги, микросайта запазва кратки текстови файлове на компютъра на всеки потребител, известни още като „кукита“ (cookies, бисквитки). Потребител, чийто браузър не поддържа кукита и/или е с изключени такива, не може да участва в гласуването. Ако желаете повече информация относно блокиране на кукита или промяна на настройката, посетете www.allaboutcookies.org. Секция 'Помощ' на Вашия браузър би трябвало също да може да Ви помогне.
4.3. Оповестяване на резултатите Резултатите от гласуването на потребителите под формата на оценки и класирането се обявяват в Предаването и в уебсайт „www.slavishow.com не по-рано от 10 минути след поставянето на край на гласуването. Резултатите се обявяват с точност до един знак след десетичната запетая. При невъзможност да се определи победител с резултати с такава точност, се извършва преизчиление на резултатите с точност до 10-тия знак след десетичната запетая, така че да е достатъчно за определяне на победител. Поради закръгляването на резултатите, сборът от всички проценти е възможно да не е равен на 100%.

V. ЛИЧНИ ДАННИ
5. С регистрацията си Потребителят дава изричното си съгласие Организаторът и натоварени от него с осъществяване на услугата лица да използват негови лични данни, така както е посочено в настоящите общи условия, съобразно Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните). Личните данни са тези, които са предоставени от потребителя в зависимост от избрания начин на регистрация съгласно гореизложеното.
5.1. Личните данни се предоставят лично от Потребителя. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на услугата , а именно: идентификация на Потребителя и комуникация с него. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите Общи условия, цели. Личните данни на Потребителите няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен във връзка с изпълнение на Общите условия или в предвидените от действащото законодателство случаи.
5.2. Възможността за ползване на услугата зависи от предоставянето на лични данни от страна на Потребителя и предоставяне от негова страна на изрично съгласие за използването им от Организатора. В случай, че потребителят не предостави по електронен път съгласие за използване на лични данни или оттегли предоставеното съгласие преди приключване на гласуването , то той не може да участва в същото.
6. Личните данни на потребителя се съхраняват от Организатора за срок за срок до 31 декември на годината на предоставянето им, освен в случаите когато съответния Потребител поиска „да бъде забравен“.
7. За всичко, което не е посочено изрично в настоящите условия, включително по отношение правата на субектите на лични данни се прилага Политика за поверителност на Организатора , обявена на интернет-страница „slavishow.com“, с която Потребителят декларира, че е запознат.